Celem wdro?enia obszarowego Systemu Zarz?dzania Ruchem by?a poprawa warunkw ruchu dla wszystkich uczestnikw: zarwno kierowcw pojazdw, pasa?erw komunikacji, jak i pieszych. System ten optymalizuje wy?wietlanie sygna?w zielonych w zale?no?ci od zapotrzebowania na nie oraz czuwa nad bezpiecze?stwem uczestnikw ruchu. Jednak efektywno?? takiego Systemu podnie?? mo?na stosuj?c si? do kilku zasad poruszania si? po miejskich arteriach, tak by w pe?ni wykorzysta? jego zalety. Zastosowanie kilku poni?szych zasad wp?ynie na dodatkowe skrcenie czasw podr?y, zwi?kszy p?ynno?? jazdy, a co za tym idzie zmniejszy zat?oczenia oraz koszty poruszania si? po sieci miejskich ulic.

O czym warto pami?ta? podczas poruszania si? samochodem:

 • Nale?y zachowywa? optymaln? (niezbyt du?? ale bezpieczn?) odleg?o?? od pojazdu poprzedzaj?cego. Ka?dy d?u?szy odst?p jest odczytywany przez system jako brak du?ego nat??enia ruchu pojazdw. W zwi?zku z tym wy?wietlanie zielonego ?wiat?a na skrzy?owaniu b?dzie krtsze.
 • Doje?d?aj?c do skrzy?owania, na ktrym wy?wietlane jest ?wiat?o czerwone nale?y zatrzyma? pojazd mo?liwie blisko linii zatrzymania (ok. 0.5 -1,5m przed lini? zatrzymania), aby p?tla indukcyjna umieszczona w asfalcie mog?a zidentyfikowa? go i przekaza? sygna? o oczekiwaniu na przejazd do systemu. W przypadku zatrzymania pojazdu w zbyt du?ej odleg?o?ci od linii zatrzymania, mo?e nie by? on zidentyfikowany przez detektor p?tlowy, co spowoduje i? system pominie wy?wietlenie sygna?u zielonego dla tej relacji, gdy? nie otrzyma informacji o oczekuj?cym poje?dzie na danym wlocie.
 • Doje?d?aj?cdo skrzy?owania, na ktrym wy?wietlane jest ?wiat?o czerwonenale?y dojecha? do linii zatrzymania jak najszybciej, nie zwalniaj?c w du?ej odleg?o?ci od skrzy?owania w oczekiwaniu na zmian? ?wiatel. Szybsze zatrzymanie pojazdu przed lini? zatrzymania spowoduje przekazanie do systemu Informacji o oczekuj?cym poje?dzie, co spowoduje szybsze wy?wietlenie ?wiat?a zielonego.
 • W sterowaniu prac? sygnalizacjiwprowadzona zosta?a tak?e tak zwana "zielona fala", czyli koordynacja pracy programw sygnalizacji na s?siaduj?cych skrzy?owaniach. Koordynacja polega naodpowiednim wy?wietlaniu sygna?w zielonych na kolejnych skrzy?owaniach, tak by pojazdy p?ynnie je pokonywa?y. Jest ona wprowadzana dynamicznie w zalezno?ci od obci??e?poszczeglnych skrzy?owa?.Koordynacja dzia?a na zasadzie odpowiednich przesuni?? czasowych pomi?dzy programami sygnalizacji na poszczeglnych skrzy?owaniach izaprogramowana jest na pr?dko??dopuszczaln? w danymobszarze miasta. Nale?y wi?c porusza? si? p?ynnie nie przekraczaj?c pr?dko?ci dopuszczalnej. Nalezy rwnie? pami?ta? o tym, ?e w sieci drg miejskich powstaje du?o zak?ce? ruchu powoduj?cychstraty czasu skutkuj?ce dojechaniem do skrzy?owania z wy?wietlonym sygna?em czerwonym.
 • W momencie wy?wietlenia ?wiat?a zielonego, nale?y w miar? mo?liwo?ci p?ynnie ruszy? i mo?liwie jak najszybciej zjecha? ze skrzy?owania.
 • Czas do wy?wietlenia sygna?u zielonego dla pojazdu, ktry w danej chwili pojawi? si? na wlocie zale?ny jest od aktualnej fazy pracy sygnalizacji ?wietlnej oraz od nat??enia ruchu na konkurencyjnych wlotach.

Jak korzysta? z systemu informacja dla pasa?erw ?TR

 • Celem wdro?enia Obszarowego Systemu Zarz?dzania Ruchem by?a przede wszystkim poprawa warunkw ruchu na linii ?dzkiego Tramwaju Regionalnego. W tym celu na skrzy?owaniach wzd?u? tej linii wprowadzony zosta? priorytet dzia?aj?cy na zasadzie maksymalnie szybkiego przydzielenia przydzielenia sygna?u zielonego dla pojazdw komunikacji miejskiej, w tym przypadku tramwajw. Jest on trjstopniowy w zale?no?ci od op?nienia tramwajw oraz od warunkw ruchu. W stanie kiedy tramwaj porusza si? zgodnie z czasem wyst?puje priorytet zerowy, a dalsze stopnie uzale?nione s? od wielko?ci jego op?nienia. Zg?oszenia priorytetw wp?ywaj? na skrcenie czasu wy?wietlania sygna?u zielonego dla strumieni ruchu na ci?gach poprzecznych wzgl?dem linii tramwajowej, przez co mo?e si? tam wyd?u?y? czas oczekiwania na przejazd przez skrzy?owanie.
 • Na linii ?TR tramwaje kursuj? ?rednio co 1 - 2 minuty (bior?c pod uwag? wszystkie linie).Ka?dy peron mie?ci po jednympoci?gu tramwajowym. Wskazana jest wi?c jak najsprawniejsza wymiana pasa?erw, tak by na przystanek mg? wjecha? kolejny tramwaj.
 • Na peronach przystankowych w wybranych lokalizacjach zainstalowane zosta?y tablice informacji pasa?erskiej.Wy?wietlaj? oneczasza jakipowinien nadjecha? tramwaj okre?lonej linii. Czas ten jest wyliczony przez system na podstawie bie??cej lokalizacji pojazdu wyposa?onego w GPS oraz danych o ?rednim czasie przejazdu na okre?lonym odcinku. Je?eli przez d?u?szy czas wskazanie na tablicy nie ulega zmianie oznacza to, ?e prawdopodobnie tramwaj uleg? awarii. Zapis na tablicy w mo?liwie krtkim czasie zostanie skorygowany przez operatora Systemu i pojawi si?si? odpowiednikomunikat o awarii lub zmianie trasy.
 • Je?eli na tablicy zamiast informacji o przewidywanym czasieprzyjedzie tramwaj danej liniiwy?wietla godzin? przyjazdu, np.: zamiast za 3 min pokazuje si? 12:45 oznacza to, ?e oczekiwany tramwaj nie posiada sprawnego urz?dzenia GPS, w zwi?zku z tym godzina ta wynika wy??cznie z rozk?adu a nie z rzeczywistego pomiaru czasu przejazdu. Dla systemu sterowania tramwaj ten jest niewidoczny.
 • Funkcja g?osowa - na ka?dej z o?miu tablic s? zainstalowane przyciski, ktre po uruchomieniu (naci?ni?ciu przycisku) informuj? w formie g?osowej o kierunku jazdy oraz podaj? czasy odjazdu tramwajw.
 • W razie nieprzewidzianych sytuacji takich jak: awaria, wypadek, wykolejenie pojazdu, napad, oraz potrzeba wezwania pogotowia do pasa?era motorniczy ma mo?liwo?? bezpo?redniej komunikacji z Nadzorem Ruchu.
 • Na ca?ej trasie ?TR system zapewnia priorytet dla tramwajw podczas przekraczania skrzy?owa?. System z regu?y powinien zapewnia? zielone ?wiat?o dla tramwajw w przypadku przystankw usytuowanych za skrzy?owaniem. Je?eli tak si? nie dzieje oznacza to, ?e:
  • tramwaj przyjecha? wcze?niej ni? wynika to z rozk?adu - zadaniem systemu jest utrzymanie rozk?adowego czasu przejazdu
  • peron jest zaj?ty przez inny tramwaj,
  • tramwaj nie jest wyposa?ony w sprawny GPS, tym samym jest dla sytemu niewidoczny.


Obecnie realizowane czasy przejazdu wynosz?:

 • w godzinach porannych i wieczornych 45-46 minut, przy ?rednim czasie postoju na przystanku wynosz?cym 1 22??cznie z wymian? pasa?erw,
 • w godzinach popo?udniowych 52 minuty, przy ?rednim czasie postoju na przystanku wynosz?cym 1 35??cznie z wymian? pasa?erw.

Czas przejazdu mo?e ulec wyd?u?eniu z powodu:

 • awarii lub wypadku na trasie,

 • robt drogowych na s?siaduj?cych liniach co powoduje nadmierne zag?szczenie ruchu tramwajw na trasie ?TR i zwi?zany z tym brak przepustowo?ci oraz wy??czenia priorytetw dla tramwajw przez Central? Obszarowego Sterowania Ruchem,

 • w czasie roz?adowywania korkw po awariach i wypadkach

Centrum Sterowania Ruchem

 1. Centrum Sterowania Ruchem sprawuje sta?? kontrol? i nadzoruje ruch na wszystkich skrzy?owaniach obj?tych systemem.

 2. W przypadku wyst?pienia zak?ce? lub awarii sygnalizacji ?wietlnej, u?ytkownicy drg mog? skontaktowa? si? z Centrum Sterowania Ruchem dzwoni?c pod numer telefonu: 42637 09 05 przez 7 dni w tygodniu, w godz. 06:00-22:00;

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf