SCATS

System steruj?cy prac? sygnalizacji ?wietlnej SCATS powsta? w latach siedemdziesi?tych XX wieku jako narz?dzie pracy in?ynierw ruchu z Sydney. Jest to system sterowania pracuj?cy w oparciu o dynamicznie zmieniaj?ce si? warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji. Wieloletnie analizy oraz badania wykaza?y szereg parametrw, w oparciu o ktre sterowanie prac? sygnalizacji b?dzie optymalne. Wykazano rwnie?, ?e najskuteczniejszym trybem pracy b?dzie dostosowywanie parametrw sterowania ruchu w czasie rzeczywistym. Dzi?ki temu SCATS b?yskawicznie dostosowuje si? do dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkw ruchu uaktualniaj?c co sekund? czasy trwania poszczeglnych sygna?w zielonych, czasy trwania, lub pomijanie faz, d?ugo?? cyklu, szeroko?ci i dobr wi?zek koordynacyjnych oraz wiele innych parametrw. SCATS posiada hierarchiczn? struktur? z poziomem nadrz?dnym, gdzie podejmowane s? decyzje strategiczne, poziomem obszarowym oraz lokalnym. Jako, ?e jest to narz?dzie wspomagaj?ce prac? in?yniersk? ma rwnie? mo?liwo?? manualnej zmiany parametrw sterowania przez operatorw oraz generowania alarmw w razie awarii elementw systemu i prowadzenia dziennikw.

SCATS od pocz?tku tworzony by? jako system otwarty. W tym celu zaimplementowany zosta? w nim port komunikacyjny (ITS) pozwalaj?cy na wymian? danych pomi?dzy z innymi systemami wchodz?cymi w sk?ad zintegrowanego systemu zarz?dzania ruchem. Dzi?ki otwartemu protoko?owi komunikacyjnemu mo?liwe jest np. wprowadzenie priorytetowych grup lub faz w programach sygnalizacji (dla pojazdw komunikacji miejskiej, pojazdw uprzywilejowanych itp.) uzale?nionych od sygna?w wysy?anych z komputerw pok?adowych lub systemu zarz?dzania komunikacj? miejsk?. Dzi?ki portowi ITS system SCATS mo?e pobiera? dane z innych systemw uwzgl?dniaj?c je w sterowaniu, a tak?e sam je przesy?a? np. o warunkach ruchu do strony www.

Kolejn? funkcjonalno?ci? wp?ywaj?c? na otwarto?? systemu SCATS jest mo?liwo?? instalowania go na sterownikach sygnalizacji ?wietlnej praktycznie dowolnego producenta, z tym, ?e sterownik ten musi by? przystosowany do pracy akomodacyjnej. Umo?liwia to urz?dzenie SOTU, ktre montowane jest do sterownikw i poprzez nie SCATS wp?ywa na ich prac?.

Dzi?ki skuteczno?ci trybu pracy oraz otwarto?ci SCATS dzia?a ju? w ponad 130 miastach na ponad 30 000 skrzy?owa?, a liczba ta ca?y czas wzrasta. Dzi?ki otwarto?ci systemy tworzone w oparciu o SCATS mog? by? rozbudowywane na szerok? skal? zarwno pod wzgl?dem obszarowym, jak i funkcjonalnym. Dodatkowo elastyczno?? tego systemu pozwala na praktycznie indywidualne jego dopasowanie do najr?niejszych warunkw oraz sytuacji ruchowych w zale?no?ci od potrzeb i wymaga? zwi?zanych z zarz?dzaniem ruchem na danym terenie. SCATS obecny jest rwnie? w Polsce, w Rzeszowie na pi?ciu skrzy?owaniach, w Trjmie?cie obecny by? na 10 skrzy?owaniach z priorytetem dla pojazdw komunikacji miejskiej (trolejbusw). Kolejnym miastem, gdzie SCATS nadzoruje prac? sygnalizacji jest Olsztyn, gdzie system jest obecnie rozbudowany i obejmuje prawie 50 skrzy?owa?. Najwi?ksz? instalacj? SCATS w Polsce jest obecnie najwi?kszy obszarowo (obecnie 70 skrzy?owa?) funkcjonuj?cy system zarz?dzania ruchem w ?odzi. SCATS nadzoruje tam z powodzeniem prac? sygnalizacji w centrum miasta oraz wzd?u? trasy ?dzkiego Tramwaju Regionalnego, nadaj?c priorytet jej pojazdom we wsp?pracy z systemem zarz?dzania komunikacj? miejsk? RAPID. W Polsce SCATS pracuje na ponad 120 skrzy?owaniach i liczba ta ca?y czas wzrasta ze wzgl?du na do??czanie kolejnych skrzy?owa?, co ?wiadczy o skuteczno?ci tego systemu.

System steruj?cy prac? sygnalizacji ?wietlnej SCATS powsta? w latach siedemdziesi?tych XX wieku jako narz?dzie pracy in?ynierw ruchu z Sydney. Jest to system sterowania pracuj?cy w oparciu o dynamicznie zmieniaj?ce si? warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji. Wieloletnie analizy oraz badania wykaza?y szereg parametrw, w oparciu o ktre sterowanie prac? sygnalizacji b?dzie optymalne. Wykazano rwnie?, ?e najskuteczniejszym trybem pracy b?dzie dostosowywanie parametrw sterowania ruchu w czasie rzeczywistym. Dzi?ki temu SCATS b?yskawicznie dostosowuje si? do dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkw ruchu uaktualniaj?c co sekund? czasy trwania poszczeglnych sygna?w zielonych, czasy trwania, lub pomijanie faz, d?ugo?? cyklu, szeroko?ci i dobr wi?zek koordynacyjnych oraz wiele innych parametrw. SCATS posiada hierarchiczn? struktur? z poziomem nadrz?dnym, gdzie podejmowane s? decyzje strategiczne, poziomem obszarowym oraz lokalnym. Jako, ?e jest to narz?dzie wspomagaj?ce prac? in?yniersk? ma rwnie? mo?liwo?? manualnej zmiany parametrw sterowania przez operatorw oraz generowania alarmw w razie awarii elementw systemu i prowadzenia dziennikw.

SCATS od pocz?tku tworzony by? jako system otwarty. W tym celu zaimplementowany zosta? w nim port komunikacyjny (ITS) pozwalaj?cy na wymian? danych pomi?dzy z innymi systemami wchodz?cymi w sk?ad zintegrowanego systemu zarz?dzania ruchem. Dzi?ki otwartemu protoko?owi komunikacyjnemu mo?liwe jest np. wprowadzenie priorytetowych grup lub faz w programach sygnalizacji (dla pojazdw komunikacji miejskiej, pojazdw uprzywilejowanych itp.) uzale?nionych od sygna?w wysy?anych z komputerw pok?adowych lub systemu zarz?dzania komunikacj? miejsk?. Dzi?ki portowi ITS system SCATS mo?e pobiera? dane z innych systemw uwzgl?dniaj?c je w sterowaniu, a tak?e sam je przesy?a? np. o warunkach ruchu do strony www.

Kolejn? funkcjonalno?ci? wp?ywaj?c? na otwarto?? systemu SCATS jest mo?liwo?? instalowania go na sterownikach sygnalizacji ?wietlnej praktycznie dowolnego producenta, z tym, ?e sterownik ten musi by? przystosowany do pracy akomodacyjnej. Umo?liwia to urz?dzenie SOTU, ktre montowane jest do sterownikw i poprzez nie SCATS wp?ywa na ich prac?.

Dzi?ki skuteczno?ci trybu pracy oraz otwarto?ci SCATS dzia?a ju? w ponad 130 miastach na ponad 30 000 skrzy?owa?, a liczba ta ca?y czas wzrasta. Dzi?ki otwarto?ci systemy tworzone w oparciu o SCATS mog? by? rozbudowywane na szerok? skal? zarwno pod wzgl?dem obszarowym, jak i funkcjonalnym. Dodatkowo elastyczno?? tego systemu pozwala na praktycznie indywidualne jego dopasowanie do najr?niejszych warunkw oraz sytuacji ruchowych w zale?no?ci od potrzeb i wymaga? zwi?zanych z zarz?dzaniem ruchem na danym terenie. SCATS obecny jest rwnie? w Polsce, w Rzeszowie na pi?ciu skrzy?owaniach, w Trjmie?cie obecny by? na 10 skrzy?owaniach z priorytetem dla pojazdw komunikacji miejskiej (trolejbusw). Kolejnym miastem, gdzie SCATS nadzoruje prac? sygnalizacji jest Olsztyn, gdzie system jest obecnie rozbudowany i obejmuje prawie 50 skrzy?owa?. Najwi?ksz? instalacj? SCATS w Polsce jest obecnie najwi?kszy obszarowo (obecnie 70 skrzy?owa?) funkcjonuj?cy system zarz?dzania ruchem w ?odzi. SCATS nadzoruje tam z powodzeniem prac? sygnalizacji w centrum miasta oraz wzd?u? trasy ?dzkiego Tramwaju Regionalnego, nadaj?c priorytet jej pojazdom we wsp?pracy z systemem zarz?dzania komunikacj? miejsk? RAPID. W Polsce SCATS pracuje na ponad 120 skrzy?owaniach i liczba ta ca?y czas wzrasta ze wzgl?du na do??czanie kolejnych skrzy?owa?, co ?wiadczy o skuteczno?ci tego systemu.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf