LICZNIK rowerowy

Jest to urz?dzenie s?u??ce do monitorowania nat??enia ruchu rowerowego w wybranych przekrojach ci?gw drg rowerowych. Licznik dzia?a na zasadzie rozbudowanej detekcji rowerw, pracuj?cej w specjalnym algorytmie, dzi?ki ktremu nie s? zliczani inni uczestnicy ruchu, ktrzymog? pojawi?si? na ?cie?ce (np. piesi). Informacja o ilo?ci rowerzystw przekazywana jest na tablic? informacyjn?, b?d?c? integraln? cz??ci? licznika. Dodatkowo dane s? specjalnie przetwarzane, tak, ?e mo?liwy do uzyskania jest profil ruchu rowerowego w czasie doby w r?nych interwa?ach czasowych, co mo?na zobaczy? tutaj. Zebrane w bazie dane mog? pos?u?y? do celw statystycznych, projektowych oraz analitycznych.

Licznik rowerowy jest doskona?ym narz?dziem, umo?liwiaj?cym monitorowanie ruchu rowerowego, jego rozp?yw, nat??enie oraz wiele innych parametrw. Licznik mo?na te? wyposa?y? w r?ne formy detekcji, pozwalaj?ce na poszerzenie r?norodno?ci zbieranych parametrw ruchu. Dodatkowo informacje te wykorzysta? mo?na b?dzie w przysz?o?ci do stworzenia dynamicznej mapy ruchu rowerowego w danym obszarze (przy wi?kszej ilo?ci licznikw, rozmieszczonych w sposb pozwalaj?cy na zebranie danych o rozp?ywie ruchu), co niew?tpliwie b?dzie pomocne przy lokalizacji np. stacji wypo?yczalni rowerw miejskich, lokalizacji postojw, czy wytyczenia nowych tras.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf