El-Traffic s.c. Systemy Zarz?dzania Ruchem

Witamy na naszej stronie!

Firma EL-TRAFFIC Sp. z o.o. Sp. k. powsta?a w czerwcu 2011r.

Reprezentuj? j? osoby, które bra?y udzia? w realizacji projektu ?ódzki Tramwaj Regionalny oraz pe?ni?y funkcj? operatorskie podczas trzyletniej eksploatacji wdro?onych systemów.

Obecnie firma EL-TRAFFIC realizuje umow? podpisan? z MPK-?ód? Sp. z o.o. na pe?nienie funkcji Operatora Centrum Sterowania Ruchem dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego w ?odzi., w ramach, której zajmuje si? m.in., bie??cym monitoringiem ruchu na trasie ?TR, przyjmuje i przekazuje zg?oszenia dotycz?ce utrudnie? w ruchu s?u?bom utrzymaniowym miasta, prowadzi pomoc przy bie??cej obs?udze systemów Zarz?dzania Informacj? Pasa?ersk? oraz Transportem Publicznym.

W ramach realizowanej umowy firma zajmuje si? równie? utrzymaniem sieci ?wiat?owodowej, prowadzi serwis telewizji przemys?owej oraz nadzoruje i obs?uguje system Zarz?dzania Informacj? Pasa?ersk? i Transportem Publicznym.

 

 

Komunikat dot. Licznika Rowerowego:

Z powodu trwaj?cych prac budowlanych na trasie W-Z w ?odzi licznik rowerowy zosta? od??czony od zasilania.

El-Traffic s.c. Systemy ZarzÄ…dzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.
Projekt: UltraGraf